PARENTEEL VAN ARIE BROUWER
MENNONIETENBUURT - AMSTERDAM - AALSMEER
Vijfde Generatie
Va.
Grietje Gerbrands DEECKEN,
Dochter van Gerrebrand Teunisz Deken en Marietje Arisz Brouwer, [nr. IVa], geboren ca. 1729/30 aan de Boterdijk te Uithoorn, Gereformeerd, overleden tussen 1750 en 1763.
Gehuwd op 30 augustus 1750 in de Geref. kerk van Kudelstaart met Huijbert Jansz CRUIJSWIJCK, geboren in Noorden, gedoopt op 31 december 1724 in de Geref. kerk aldaar, van beroep boer, vermeld als schepen van Uithoorn in 1759/60, overleden 1768/69, oud 44 jaar, zoon van Jan Huijbertsz Kruijswijk en Anna Antonia Cornelisse Zaal.
Huijbert Jansz CRUIJSWIJCK trouwt (2) ca. 1763 met Aagtje Cornelis LIESVELD.

OPMERKING:
Het huwelijk van Huijbert Jansz Cruijswijck en Grietje Gerbrands Deecken is waarschijnlijk kinderloos gebleven.
Cornelia Kruijswijck, uit Huijbert's tweede huwelijk, is het enige kind dat in de notarisaktes enkele malen vermeld wordt.
Ook in de doopboeken van Kudelstaart en Thamen worden geen dopen van kinderen van Huijbert en Grietje vermeld.

DOOP AKTE, Noorden GK, 31 december 1724:
Huijbert, zoon van Jan Cruijswijck en Anna Antonia Zaal.
Getuige Nelletje Lelivelt.

DOOPAKTE: Geen doopakte van Grietje gevonden te Kudelstaart.
Misschien is Grietje dezelfde als onder IVa-a genoemd.

NOTARIS AKTE, Thamen, 1750, nr. 230.
Deze akte meldt de erfdeling waarbij betrokken zijn Huijbert Jansz Cruijswijk en Grietje Gerbrands Deecken, Egtelieden, wonende aan de Boterdijk & Arie Gerbrandsz Deecken, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerbrand Deecken en Marietje Arisz Brouwer, vertegenwoordigd door Jan Arisz Brouwer en Pieter van Heumen.

NOT.AKTE, Thamen, nr. 213:
Huwelijkscontract.

ONDERTROUW AKTE, Kudelstaart GK, 19 aug. 1750:
Huijbert Jansz Kruiswijk, JM geboren te Noorden, nu wonende te Kamerijk & Grietje Gerbrands Deeken, JD, geboren en woonagtig te Cudelstaart onder den Uijthoorn.
Op 30 augustus alhier gehuwd in de kerk.

ACTE VAN CAUTIE, Nieuwkoop S&S, 14 april 1758, folio 276:
Willem Pietersz Westveen, wonende op Westveen, en Gerrit Zaal, wonende onder Camerik, aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Jan Huijbertz Cruijswijk en Anna Antonia Zaal, in haar leven egtelieden, mitsgaders Huijbert Cruijswijk, zoon en mede erfgenaam, dewelke te kennen geven sekere perselen land te willen transporteren aan Dirk Blesgraaff.

NOT. AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 23 dec.1766, nr. 696:
Compareerden Jan Adriaanse Brouwer en Pieter van Heumen in qualiteijt als bij acte op den 8 Junij 1750 voor den Nots: Hendr: van Voorst en get: voor Gerbrand Deeken aangestelde voogden over desselfs twee minderjarige kinderen bij Marritje Arisse Brouwer in Egten geprocreeert ter Eenre, en Arie Gerbrandse Deeken, ter andere zeijde, wonende den eerste comparant onder desen Gerechte, de tweede te Thamen, en den derden onder 't Gerecht van den Uijthoorn.
Ende geven zij eerste comparanten te kennen dat den derde comparant mundig geworden zijnde, sij luijden dierhalven haar ook hadde willen ontlasten van de administratie der goederen, penningen of effecten van den voorn: Arie Gerbrandse Deeken, tot nu toe onder hen lieden in qualit: voortz: berust hebbende.
Zoo als bij hem Eerste comparant ook is gedaen, oversulken zoo bekende hij derde comparant uijt handen van de voorseijde voogden (naar voorgaande Examinatie van de get: acte, als meede van den Inventaris des Boedels van de voorn: sijne kinders, mitsgaders van de schifting en scheijding des Boedels tusschen de Eerste Comparanten in hunne qualite en des derde comparants suster Grietje Gerbrandse Deeken, benevens derselven Egtgenoot Huijbert Kruijswijk op den 10 december 1750 voor denselven Nots: Hendr: van Voorst opgesijt ende wat hem derde comparant wat competeerenden ende aangedeelt 't zijnen genoegen gezien ontfangen te hebben zodanige goederen, penningen en Effecten als hem ten zaeken gemelt competeerende was, [etc.]

NOT. AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 2 oct. 1769, nr. 912, blz. 177:
Aagtje Cornelisz Liesveld, weduwe van Huijbert Kruijswijk stelt Jan Adriaens Brouwer en Arij Gerbrandse Deeken aan als voogden over haar 1-jarige dochtertje Cornelia Kruijswijk.

NOT. AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 11 dec. 1769, nr. 918, blz. 195:
Acte van Uijtkoop tusschen Aagtje Cornelisz Liesveld, weduwe en boedelhouster van Huijbert Janse Kruijswijk ter eenre en Jan Adriaanse Brouwer en Arij Gerbrandse Deeken, geassumeerde en gesurrogeerde voogden over desselfs kind met namen Cornelia Huijbertse Kruijswijk, ter andere zijde.

NOT. AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 30 maart 1771, nr. 1012, blz. 401:
Acte van Scheijdinge tussen Izaac Pieters Blom en zijn dochtertje Neeltje ter eenre, en Jan Adriaanse Brouwer (wonende onder Mijdrecht) en Arij Deeken, als voogden over Cornelia Kruijswijk, ter andere zijde.
[Jan tekent: Jan Arise Brouwer] NOT. AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 23 april 1771, nr. 1019, blz. 437 Jan Adnse Brouwer en Arij Deeken als voogden over Cornelia Kruijswijk welke voor drie vierde portie den Eijgendom competeert aan de Natemeldene huijsinge en Landerijen die bekenne voor zoo verre haar concerneert verhuurt en Izaac Pietersz Blom verklaarde alzo in huure aangestaan te hebben Een huijs, Erff, hooijhuijs en schuur met en benevens seeven en twintig morgen zoo weij als hooijland, gellegen aan de Booterdijck, etc.
[w.g. Jan Ariaensz Brouwer]

KINDEREN VAN HUIJBERT JANSZ CRUIJSWIJCK EN AAGTJE CORNELIS LIESVELD:
 1. Anna Huiberts Kruijswijk,
  Gedoopt op 9 maart 1766 in de Geref. kerk van Kudelstaart.
 2. Hendrikje Huiberts Kruijswijk,
  Gedoopt op 26 november 1767 (Utrechtsche Dankdag) in de Geref. kerk van Kudelstaart.
 3. Cornelia Huiberts Kruiswijk,
  Gedoopt op 1 januari 1769 in de Geref. kerk van Kudelstaart, overleden na 1769.
Ari Gerbrandsz DEKEN,
Zoon van Gerrebrand Teunisz Deken en Marietje Arisz Brouwer, [nr. IVa], geboren in Steenwijk (gem. Uithoorn), gedoopt op 24 maart 1737 in de Geref. kerk van Kudelstaart, van beroep veehouder aan de Boterdijk onder Uithoorn, Gereformeerd, vermeld als schepen van Uithoorn in 1775-1777 en in 1810, overleden op 24 maart 1818 in Uithoorn (Thamen), oud 81 jaar.
Gehuwd (1) in de Geref. kerk van Thamen, ondertrouw op 11 april 1766 in de Geref. kerk van Kudelstaart met Marretje NAP, geboren aan de Kromme Meijert te Uithoorn, gedoopt op 8 december 1743 in de Geref. kerk van Thamen, overleden tussen 1773 en 1782, dochter van Willem Pietersz Nap en Cornelia Aris Vlot.
Gehuwd (2) op 12 october 1783 in de Geref. kerk van Kudelstaart met Jannitje KEETEL, geboren 1751/52 te Darthuizen (Gem.Leersum), overleden op 29 december 1813 te Uithoorn, oud 62 jaar, dochter van Teunis Keetel en Cuinira.

DOOP AKTE, Kudelstaart GK, 24 maart 1737:
Ari, zoon van Gerbrand Deken en Marietie Aris Brouwer.

DOOP AKTE, Thamen GK, 8 dec. 1743:
Geboren aan de Kromme Meijert onder den Uijthoorn, Marretje, dochter van Willem Nap en Cornelia Aris Vlot.
Getuige Aaltje de Vlot.

NOTARIS AKTE, Thamen, 1750, nr. 230.
Deze akte meldt de erfdeling waarbij betrokken zijn Huijbert Jansz Cruijswijk en Grietje Gerbrands Deecken, Egtelieden, wonende aan de Boterdijk & Arie Gerbrandsz Deecken, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerbrand Deecken en Marietje Arisz Brouwer, vertegenwoordigd door Jan Arisz Brouwer en Pieter van Heumen.

NOT.AKTE, Thamen, 18 sept. 1754, nr. 328:
Overdracht van de nalatenschap van zijn ouders door zijn oom Jan Arisz Brouwer [Fotocopie].

ONDERTROUW AKTE, Kudelstaart GK, 11 april 1766:
Arie Gerbrands Deeken, MJM, geboren en wonende op Steenwijk (Uithoorn) en Marrijtje Willemse Nap, minderj.JD, geb.op Blokland onder 't gerecht van den Uithoorn.

NOT.AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 22 feb. 1771, nr. 1003, blz. 289:
Acte van Voogdije van Izaac Pieters Blom betreffende diens dochter Neeltje, op Aart van Doorn en Arij Deeken.


Kaart van Mijdrecht en wijde omgeving, 1773.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, 7 dec. 1780 en 1 jan. 1781, nr. 869:
Neeltje Blom, op den 29e september 1780 overleden aan de Boterdijk, heeft nagelaten, de impost op den collaterale successie, in de provintie Holland subject, alsse:
een obligatie staande ten naame, de voogden van Arij Gerbrandse Deeken, groot thien Hondert gulden, in dato 1e maart 1754, etc, Aldus voorenstaande Memorie doen formeeren bij den onder geteekende Izaak Blom, als vader en Erfgenaam, van de voorn: zijn overleedene minderjarige dogter Neeltje Blom.
Ende heeft Izaac Blom, woonende aan de Booterdijk, onder den Uijthoorn, bij Ede verklaard dat zijn dogter Neeltje Blom zijnes weetens geen andere of meerder goederen heeft nagelaten, etc.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, 31 oct. 1781, nr. 869:
Memorie van aangevinge: Izaak Pietersz Blom, op den 28 juli 1781 onder het gerecht van Uijthoorn overleeden, heeft nagelaten den impost op de collaterale successie in de provintie Holland subject, namentlijk:
1/6 in een obligatie groot f 1.000.- staande ten naame der voogden van Arij Gerbrandse Deeken in dato 1 maart 1754 en 1/6 in de helfte van vier ackers geleegen in de vrije Noordveen onder Amstelveen.
Aldus ondergeteekend bij de weduwe en boedelhoudster van wijlen Izaak Blom, Marretje Boekweijd.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Kudelstaart, 5 nov. 1782, nr. 874:
[Bij openbare verkoping van bokken en schuijten door de kinderen van Cornelis van der Wiel, koopt Arij Deeken een schuijt voor f 2.6.-]

ONDERTROUW AKTE, Kudelstaart GK, 18 sept. 1783:
Door ds Theodorus Adriani Visch: Arie Deken, weduwnaar van Marritje Willemsz Nap, thans wonende a/d Boterdijk & Jannitje Ketel, JD geb.van Darthuijzen, laatst gewoond hebbende te Amerongen.
Alhier gehuwd 12 october 1783.


Kerk aan de Uithoorn naar een gewassen pentekening van Hendrik Tavenier, 1785.

DOOPGETUIGE:
Op 18 maart 1787 in de Herv. kerk van Kudelstaart is Jannitje Ketel, huisvrouw van Arij Deeken, doophefster bij de doop van Cuinira, dochter van Jan Brouwer en Marritje Ketel.
Op 2 maart 1788 in de Herv. kerk van Kudelstaart is Jannitje Ketel, hvr. van Arij Deeken, doophefster bij de doop van Teunis, kind van Jan Brouwer en Marritje Ketel.
Op 19 april 1789 in de Herv. kerk van Kudelstaart op den dag "van mijne bevestiging (ds. Abraham Campen) is Jannetje Keetel peet en doophefster bij de doop van Cuinira, dochter van Jan Brouwer en zijn Huijsvrouw Marretje Keetel.
Op 19 december 1790 in de Herv. kerk van Kudelstaart is Jannetje Ketel doophefster bij de doopt van Willem, zoon van Jan Brouwer en Marretje Ketel.
Op 14 maart 1792 in de Herv. kerk van Kudelstaart is Jannetje KKeetel, huijsvrouw van Arij Deken, woonende aan den Booterdijk onder den Uijthoorn peet en doophefster bij de doop van Cuinira, dochter van Jan brouwer en zijn Huijsvrouw Marretje Keetel woonende aan den Booterdijk onder den Uijthoorn.

NOT. AKTE (not. Willem Kloot), Uithoorn, 26 maart 1808, nr. 52:
Verkoop bij opbod van een woonhuis/annex winkel, gelegen in de Mennonietenbuurt voor f 975.- aan Ari Deken.
Huis wordt als volgt omschreven: Dit perceel aangelegt voor een Winkelhuis, is daartoe bizonder geschikt en geapproprieert, heeft eene daartoe allesints voordeeligen stand; en staat bij Uitstek plaizant, hebbende van voren een gezigt over het grootste gedeelte van Thamen en den Uithoorn, en de Schoone Riviere den Amstel.

OVERL.AKTE, Uithoorn, 29 dec. 1813, nr. 44:
Jennetje Keetel, heden overleden, oud 61 jr, echtgenote van Arie Deken, boer.
Aangifte door Klaas van Veen, 40 jr, boer en Jan Hoogeboom, 34 jr, daggelder, beiden wonende te Uithoorn.

OVERL.AKTE, Uithoorn, 26 maart 1818, nr. 5:
Aart Ketel, oud 52 jaar, wonende te Koppels, bouwmn, als aanbehuwd zoon en Klaas van Buuren, oud 29 jaren, wonende te Mijdrecht, marktschipper, mede als aanbehuwd zoon, dewelke verklaren dat op den 24e dezer 's morgens om 8 uur overleden is Arij Deken, boer, oud 81 jaar, wonende in deze gemeente.

KINDEREN VAN VAN ARI GERBRANDSZ DEKEN EN MARRETJE WILLEMS NAP:
 1. Gerbrand Ariens Deeken,
  Geboren in Uithoorn, gedoopt op 12 april 1767 in de Hervormde kerk van Thamen, overleden 1767/68 in Uithoorn.

  DOOP AKTE, Zevenhoven GK, 12 april 1767: Met toelatinge in Thamen gedoopt, waarvan bewijs weerom ontfange: Gerbrand, zoon van Arij Deeken en Marijtje Nap.
  Peet Cornelia Vlot.
  Kerkelijk behoren de "Deekens" bij Zevenhoven.
 2. Gerbrand Ariens Deeken,
  Geboren in Uithoorn, gedoopt op 24 juli 1768 in de Hervormde kerk van Thamen, overleden voor 1791.

  DOOP AKTE, Zevenhoven GK, 24 juli 1768:
  Met toelatinge in Thamen gedoopt: Gerbrand, zoon van Arij Deeken en Marrijtje Willemsen Nap.
  Peet Lijsje Willemsen Nap.
 3. Marietje Ariens Deeken,
  Gedoopt op 5 augustus 1770 in de Hervormde kerk van Kudelstaart, overleden 1770-1773 in Kudelstaart.

  DOOP AKTE, Kudelstaart GK, 5 aug. 1770:
  Is gedoopt het kind van Ari Gerbrandsz Deeken en zijne huisvrouw Marietje Willemsz Nap en het kind genaamd Marietje.
  Getuigen de vader; doophefster en peet Elizabeth Willemsz Nap.
  [in kantlijn: obiit]
 4. Marietje Ariens Deeken,
  Gedoopt op 2 mei 1773 in de Hervormde kerk van Kudelstaart, overleden 1773/74 in Kudelstaart.

  DOOP AKTE, Kudelstaart GK, 2 mei 1773:
  Is gedoopt het kind van Ari Gerbrandsz Deeken en zijne huisvrouw Marietje Willemsz Nap, En het kind genaamd Marietje.
  Getuigen de Vader; peet en doophefster Lijsje Willemsz Nap.
  [in kantlijn: obiit]

KINDEREN VAN VAN ARI GERBRANDSZ DEKEN EN JANNITJE KEETEL:
 1. Marritje Ariens Deeken,
  Geboren aan de Boterdijk in Uithoorn, gedoopt op 20 juni 1784 in de Hervormde kerk van Kudelstaart, overleden op 13 maart 1795 te Uithoorn (Boterdijk), oud 10 jaar.

  DOOP AKTE, Kudelstaart GK, 20 juni 1784:
  Marritje, dochter van Arie Deeken en Jannitje Ketel. Obiit 13 maart 1795.
  Peet Marritje Ketel, getuige de vader.

  BEGRAAF REGISTER, Kudelstaart, 13 maart 1795:
  Het lijk van Marretje Deeken van de Boterdijk.
 2. Cuinira Ariens Deeken, zie nr. VIa.
  Geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt op 7 augustus 1785 in de Hervormde kerk van Kudelstaart, overleden op 2 september 1814 te Mijdrecht, oud 29 jaar.
  Gehuwd op 16 december 1810 in de Hervormde kerk van Kudelstaart met Klaas Willemsz van Buuren, geboren in Mijdrecht, gedoopt op 22 maart 1789 in de Hervormde kerk van Mijdrecht, van beroep marktschipper, overleden op 6 augustus 1864 te Mijdrecht, oud 75 jaar, zoon van Willem Klaasz van Buuren en Niesje Aldewereld.
  Klaas van Buuren trouwt (2) op 26 maart 1815 te Mijdrecht met Petronella Wolfetang, geboren 1788/89 te Amsterdam, overleden op 4 augustus 1846 te Mijdrecht, oud 57 jaar, dochter van Hendrik Wolfetang en Jany van Aalten.
  Klaas van Buuren trouwt (3) op 10 maart 1861 te Mijdrecht met Teuntje van der Zaan, geboren 1815/16 te Mijdrecht, overleden op 10 februari 1875 te Vinkeveen en Waverveen, oud 59 jaar, eerder weduwe van Hijmen van Veen, dochter van Jan van der Zaan en Elizabeth Koorn.
 3. Grietje Ariens Deeken,
  Gedoopt op 22 juli 1787 in de Hervormde kerk van Kudelstaart, overleden aldaar voor 27 juli 1788.

  DOOP AKTE, Kudelstaart GK, 22 juli 1787:
  Is gedoopt het kind van Arij Deeken en zijn Hvrouw Jannitje Ketel, de naam van het kind , was Grietje (obiit).
  Peet en doophefster Marritje Ketel, huijsvrouw van Jan Brouwer. Getuige de vader.
 4. Grietje Ariens Deeken,
  Geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt op 27 juli 1788 in de Hervormde kerk van Kudelstaart, overleden aan de Boterdijk te Uithoorn, begraven op 16 maart 1790 op de begraafplaats te Kudelstaart, oud bijna 2 jaar.

  DOOP AKTE, Kudelstaart GK, 27 juli 1788:
  Is gedoopt het kind van Arij Deeken en zijn Hvrouw Jannitje Ketel.
  De naam van het kind, was Grietje (obiit mt. 1790)
  Peet en doophefster Lijsje Willems Nap, huijsvrouw van Gerrit van Veen. Getuige de vader.

  BEGRAAF REGISTER, Kudelstaart, 16 maart 1790:
  Het kind van Arie Deecken, overleden aan de Boterdijk; Eigen graf #72.
 5. Kind van Arij Deeken,
  Begraven op 28 october 1781 te Kudelsaart.

  BEGRAAF REGISTER, Kudelstaart, 28 october 1791:
  Een kind van Arie Deken.
 6. Gerbrand Ariens Deeken,
  Geboren aan de Boterdijk te Uithoorn, gedoopt op 29 mei 1791 in de Hervormde kerk van Thamen, overleden op 24 januari 1796 aan de Boterdijk te Uithoorn, oud 4 jaar.

  DOOP AKTE, Kudelstaart GK, 29 mei 1791:
  Is met onze bewilliging te Thaamen gedoopt het kind van Arij Deeken en zijn huijsvrouw Jannetje Ketel. De naam van het kind was, Gerbrand, Obiit 24 jan. 1796.
  Peet en doophefster Lijsje Willemz Nap, weduwe van Gerrit van Veen. Getuige de vader.

  BEGR.REG., Kudelstaart, 29 jan. 1796:
  Het kind van Arie Deeken, Boterdijk.
 7. Grietje Ariens Deeken, zie nr. VIb.
  Gedoopt op 4 augustus 1793 in de Hervormde kerk van Kudelstaart, overleden voor 1870.
  Gehuwd (1) op 25 juli 1817 te Bunnik met Aard Keetel, geboren in 1764/65 te Utrecht, overleden op 27 augustus 1831 te Oud- Wulven, oud 66 jaar, zoon van Jan Corsse Keetel en Engeltje Willems Schimmel.
  Gehuwd (2) op 18 september 1833 te Oudwulven met Gerrit van Stam, geboren te Maarssen, gedoopt op 24 october 1802 te Montfoort, zoon van Frans van Stam en Adriaantje Gerrits Verkaaik.
  Gerrit van Stam trouwt (2) op 12 januari 1870 te Utrecht met Gerrigje van Gelder, geboren in 1831 te Vleuten, dochter van Cornelis van Gelder en Adriana Lakerveld.
Grietje Janze BROUWER,
Dochter van Jan Ariensz Brouwer en Geertje Martens Goedhart, [nr. IVb], geboren ca. 1764 in Mijdrecht, Doopsgezind, naderhand Ned. Hervormd, gedoopt op 5 mei 1793 in de Hervormde kerk van Mijdrecht, overleden op 13 september 1796 te Mijdrecht, oud ca. 32 jaar.
Gehuwd (1) op 24 november 1786 in de Hervormde kerk van Mijdrecht met Maarten Jacobsz VAN DER GREFT, geboren in Mijdrecht, gedoopt op 23 november 1755 in de Hervormde kerk van Mijdrecht, overleden op 5 september 1789 in Mijdrecht, oud 33 jaar, zoon van Jacobus Meertensz van der Greft en Elsje Janse Nap.
Gehuwd (2) op 14 november 1790 in de Hervormde kerk van Mijdrecht met Jan Gerritsz SCHIPPER, geboren in Oudhuizen, gedoopt op 25 december 1757 in de Hervormde kerk van Wilnis, overleden na 3 januari 1841, zoon van Gerrit Hendriksz Schipper en Cornelia Janse van der Vecht.

DOOP AKTE, Mijdrecht GK, 23 october 1755:
Gedoopt Maarten, de vader Jacobus van der Greft, de moeder Elsje Janse Nap (geen lidmaten), de peet Antje Jacobs Munnik (LM).

DOOP AKTE, Wilnis GK, 25 december 1757:
Gedoopt te Wilnis, Jan, zoon van Gerrit Schipper en Kornelia van der Vecht, te Oudhuizen.
Getuige Lijsje van der Vecht, huijsvrouw van Willem van Es te Mijdrecht.

DOOP AKTE, Mijdrecht GK, 25 julij 1793 (blz. 184):
Den 5 Maij 1793 zijn alhier Drie Bejaard Menonieten naa voorafgaande gedaane Belijdenissen in de tegenwoordigheid van den geheelen Kerkeraad, gedoopt Grietje Brouwer, Arij Brouwer en Pieter Brouwer, zijnde Twee Broeders een een Zuster, waar van is Vader Jan Brouwer, Moeder Geertje Goedhart (LM).

ONDERTROUW AKTE, Mijdrecht GK, blz. 48, 24 nov. 1786:
Zijn alhier in wettig ondertrouw aangeteekent Marte van den Greft, meerderjaarig J:M: geboore en woonende alhier, En Grietje Brouwer, minderjaarige J:D: geboore en woonende alhier.

ONDERTROUW AKTE, Mijdrecht GK, blz. 52, 22 oct. 1790:
Zijn alhier in wettig ondertrouw aangeteekent Jan Schipper, meerderjarig J.M., gebooren van Oudhuijzen en woonende onder Uijthoorn, En Grietje Brouwer, weduwe van Meerten van den Greft, woonende aan den Amstel onder Mijdrecht. Getrouwt den 14 Novb. 1790.

ONDERTROUW AKTE, Kudelstaart GK, 23 oct. 1790:
Jan Schipper, meerderj. JM, geboren te Oudhuizen en wonende aan de Uijthoorn & Grietje Brouwer, wed.van Meerten van der Greft, wonende aan de Amstel onder Meijdregt. Te Meijdregt op 14 november gehuwd.

ONDERTROUW AKTE, Mijdrecht S&S, 20 julij 1798:
In ondertrouw aangetekend Jan Schipper, weduwenaar van Grietje Brouwer en Cornelia van der Peil, meerderjaarige dochter; beiden onder Mijdrecht woonachtig, zijnde van de Gereformeerde Godsdienst.
Omme naar afloop van 3 Zondags proclamatien in den Echt te treeden.

HUW. GETUIGE:
Jan Schipper was op 22 jan.1815 getuige bij het huwelijk van zijn stiefzoon Jacob van der Greft in Uithoorn.

KINDEREN VAN MAARTEN JACOBSZ VAN DER GREFT EN GRIETJE JANZE BROUWER:
 1. Jacob Maartensz van den Greft,
  Geboren in Thamen, gedoopt op 4 februari 1787 in de Hervormde kerk van Thamen, overleden aldaar op 20 februari 1787, oud ruim 2 weken.

  DOOP AKTE, Mijdrecht Herv. kerk, 4 februari 1787, blz.170:
  Een kind (te Thamen) gedoopt, gen: Jacob.
  Vader Maarten van der Greft.
  Moeder Grietje Brouwer.
  Getuige Elsje Nap, LM.
 2. Jacob Maartensz van der Greft, zie nr. VIc.
  Geboren te Thamen, gedoopt op 19 juli 1789 in de Hervormde kerk van Mijdrecht, van beroep boerenknecht, daggelder, werkman, Ned. Hervormd, overleden na 1842, mogelijk in Mijdrecht.
  Gehuwd op 22 januari 1815 te Uithoorn met Cornelia de Graaf, geboren in 1792 te Uithoorn, van beroep boerenmeid, overleden op 27 september 1854 te Mijdrecht, oud 62 jaar, dochter van Klaas de Graaf en Anna Maria Cordes Meijer.
KINDEREN VAN JAN GERRITSZ SCHIPPER EN GRIETJE JANZE BROUWER:
 1. Cornelia Jans Schipper,
  Geboren in Thamen, gedoopt op 30 october 1791 in de Hervormde kerk te Mijdrecht, overleden op 30 mei 1793 te Mijdrecht, oud 17 maanden.

  DOOP AKTE, Mijdrecht GK, 30 oct.1791 (blz.180):
  Een kind gedoopt (te Thamen) gen: Cornelia, vader Jan Schipper, moeder Mietje Brouwer, getuige Pietje Schipper.
 2. Jan Jansz Schipper,
  Geboren in Thamen, gedoopt op 8 december 1793 in de Hervormde kerk te Mijdrecht.

  DOOP AKTE, Mijdrecht GK, 8 dec.1793 (blz.185):
  Een kind (te Thamen) gedoopt, gen: Jan, Vader Jan Schipper (LM), Moeder Grietje Brouwer (LM), getuigen Geertje en Arij Brouwer (beiden LM).
 3. Cornelis Jansz Schipper,
  Geboren in Thamen, gedoopt op 7 december 1794 in de Hervormde kerk van Mijdrecht.

  DOOP AKTE, Mijdrecht GK, 7 dec.1794 (blz.188):
  [Gedeeltelijk onleesbaar. Wel leesbaar:] Cornelis / Vader Jan Schipper (LM), Moeder Grietje Brouwer (LM), getuige Pietertje Schipper.
 4. Gerrit Jansz Schipper,
  Geboren op 13 september 1796 in Thamen, gedoopt op 2 october 1796 in de Hervormde kerk van Thamen, Ned. Hervormd, overleden op 10 maart 1812 in Mijdrecht, oud 15 jaar.

  DOOP AKTE, Mijdrecht GK, 31 (?) sept. 1796 (blz.195):
  Een kind gebooren den 31 september, genaamt Gerrit. Vader Jan Schipper, moeder Grietje Brouwer, getuige Marretje Schipper, alle 3 litmaat.
  Gedoopt den 2 oct. door dominie Immink, predikant te Tamen aan den Uijthoorn.

  OVERL. AKTE, Mijdrecht, 11 maart 1812, nr. 26 [GenLias]:
  Gerrit Schipper, overleden op 10 maart 1812 ten huize van Jan Schipper te Mijdrecht, oud 15 jaar.
Pieter Jansz BROUWER,
Zoon van Jan Ariensz Brouwer en Geertje Martens Goedhart, [nr. IVb], geboren op 6 october 1767 te Mijdrecht, van beroep dagloner, werkman, Doopsgezind, gedoopt op 5 mei 1793 in de Hervormde kerk van Mijdrecht, vanaf dat jaar lidmaat van de Ned. Hervormde kerk, woont na 1796 te Amsterdam, verhuist ca. 1810 naar Aalsmeer-Oost, overleden op 22 februari 1837 te Aalsmeer, oud 69 jaar.
Ondertrouw op 2 maart 1792 in de Hervormde kerk van Mijdrecht met Marrijtje Dirks RIJNSBURGER, geboren op 4 juli 1766 te Mijdrecht, gedoopt op 13 juli 1766 in de Hervormde kerk aldaar, overleden op 6 maart 1840 te Aalsmeer, oud 73 jaar, dochter van Dirck Pieterz Rhijnsburger en Leuntje Janse Kater.
Pieter en Marrijtje konden geen van beiden schrijven.

KORTE LEVENSBESCHRIJVING:
Enkele jaren na de dood van zijn doopsgezinde vader Jan Brouwer, stapte Pieter met zijn broer Arie en zuster Grietje uit de Doopsgezinde kerk en sloten zij zich aan bij de Ned.Herv.kerk. Rond 1800 vestigden Pieter en zijn vrouw zich in Amsterdam waar hun twee kinderen geboren werden. Door de Franse bezetting raakte Nederland meer en meer afgesloten van zijn overzeese gebiedsdelen, die allen door de Engelsen werden bezet. De vroeger zo belangrijke handelsstad Amsterdam kwijnde weg. Duizenden Amsterdammers verlieten de stad. Zo ook Pieter Brouwer en zijn gezin. Zij vestigden zich in Aalsmeer-Oost, niet ver van Pieter's geboortestreek.
Opmerkelijk is dat Pieter kennelijk onbemiddeld was. Van beroep was hij een eenvoudig werkman, dit terwijl zijn broer Arie als scheepstimmerman de kost verdiende.
Ook Pieter's vader Jan was redelijk welgesteld en veel gevraagd als voogd of zaakwaarnemer. Hij bezat een vrij groot boerenbedrijf in de Mennonietenbuurt aan de Amstel tussen Uithoorn en Mijdrecht. Voor het verschil in welstand tussen vader en zoon heb ik geen verklaring kunnen vinden.
DOOP AKTE, Mijdrecht GK, 1766, blz. 132:
Op 13 juli gedoopt, Marrijtje, geboren den 4e dezer; Vader Dirk Rijnsburger, Moeder Leuntje Kater, Getuige Lijsje Rijnsburger (geen lidmaten).

ONDERTROUW AKTE, Mijdrecht GK, den 2 Maart 1792:
Zijn hier in wettig Ondertrouw aangeteekent: Pieter Brouwer, Minderjarige J.M., gebooren en woonende onder Mijdrecht & Marretje Rijnsburger, minderjarige J.D., gebooren en woonende alhier.

DOOP AKTE, Mijdrecht GK, 5 mei 1793 (blz.184):
Den 5 Maij 1793 zijn alhier Drie Bejaarde Menonieten naa voorafgaande gedaane Belijdenissen in de tegenwoordigheid van den geheelen Kerkenraad, gedoopt Grietje Brouwer, Arij Brouwer en Pieter Brouwer, zijnde Twee Broeders en een Zuster, waarvan is vader Jan Brouwer, Moeder Geertje Goedhart (LM).
[in kantlijn:] Doopcedul gegeven den 25 Junij 1793.

OPMERKING:
Pieter moet na 1811 naar Aalsmeer verhuisd zijn; in dat jaar wordt zijn naam niet genoemd in de Registre Civique aldaar.

GETUIGE:
In Aalsmeer op 20 oct.1816 bij het huwelijk van Jacob Gaalswijk en Elisabeth Zwanenburg; Pieter wordt vermeld als behuwdbroeder van de bruid, van beroep daggelder.

OVERL.AKTE, Aalsmeer, 22 februari 1837, nr. 8:
Den Tweeentwintigste dag der maand Februari van 't jaar Achttienhonderd Zeven en Dertig ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Overlijden van Pieter Brouwer, overleden den tweeentwintigsten dezes ten Een ure, des nachts, oud Negenenzestig jaren, wonende en overleden alhier, van beroep werkman, geboren te Mijdrecht den Zesden October Zeventienhonderd Zeven en Zestig. Zoon van Jan Brouwer en Geertje Zwanenburg, beiden overleden en Echtgenoot van Maritje Rijnsburg, oud Zeventig Jaren, zonder beroep, en wonende alhier.
Op de verklaring van Jan Brouwer, Zoon van de overledene, oud Eenendertig jaren, wonende alhier, van beroep werkman, en van Christiaan Lindenaar, wonende mede alhier, van beroep Bode, oud Eenendertig jaren, bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de tweede Comparant als verklarende de Eerste niet te kunnen schrijven, bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Aalsmeer.

OVERL.AKTE, Aalsmeer, 7 maart 1840, nr. 11:
Op heden den Zevenden der maand Maart Achttienhonderd en Veertig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Aalsmeer in het huis der Gemeente verschenen: Jan Brouwer, van beroep werkman, oud vijfendertig jaren, wonende te Aalsmeer, Zoon van de na te noemen Overledene en Gerrit van Dam, van beroep werkman, oud vijfenveertig jaren, wonende te Aalsmeer, behuwdzoon van de Overledene, welke ons hebben verklaard dat op den Zesden dezer des avonds ten Elf ure, in het huis staande in het ............. No. 96 is overleden Martje Rijnsburg, van beroep geen, wonende als voren, in den ouderdom van Vierenzeventig jaren, echtgenote van Pieter Brouwer, dochter van wijlen Albert Rijnsburg en van wijlen Leuntje de Kater, verklarende de Zoon van den Overledene niet te kunnen schrijven, zijnde geboren te Mijdrecht.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend.

KINDEREN:
 1. Geertie Brouwer,
  Geboren in Mijdrecht, gedoopt op 13 januari 1793 in de Hervormde kerk aldaar, overleden voor 9 mei 1803.

  DOOP AKTE, Mijdrecht, Hervormde kerk, blz.183:
  De 13 Jan: 1793 Een kind alhier gedoopt gen: Geertie.
  Vader Pieter Brouwer.
  Moeder Marretje Reijnsburg.
  getuigen Geertje Goedhart en Jan Schipper, beiden LM.


 2. Jan Brouwer,
  Geboren in Mijdrecht, gedoopt op 10 april 1796 in de Hervormde kerk aldaar, overleden voor 7 november 1805.

  DOOP AKTE, Mijdrecht, Hervormde kerk, blz.193 luidt:
  Den 10 april 1796 Een kind gedoopt door Domene van Stavere van Vinkeveen 't kind genaamd Jan.
  Vader Pieter Brouwer (LM),
  Moeder Marretje Rijnsburger,
  Peet Grietje Brouwer (LM).
 3. Geertje Brouwer, zie nr. VId.
  Geboren op 9 mei 1803 te Amsterdam.
 4. Jan Brouwer, zie nr. VIe.
  Geboren op 7 november 1805 te Amsterdam.

[Laatst gewijzigd op 5 december 2005]
ZESDE GENERATIE VIERDE GENERATIE HOMESITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com