BEKNOPTE PARENTEEL VAN JAN DE WILDE EN JEANETTE DE LIGNY
Voorgeneratie
A. Hermanus DE WILDE,
Zoon van Arend de Wilde, slager en van Anna Stulten, geboren op 15 maart 1770, mogelijk te Harderwijk, van beroep slager, overleden te Harderwijk op 7 januari 1815, oud 44 jaar.
Gehuwd ca. 1797 met Catharina Margaretha VAN DASSELAAR, gedoopt te Harderwijk in de Hervormde kerk op 29 februari 1776, deed in 1795 belijdenis, slagersvrouw, kleintapster, overleden te Harderwijk op 2 maart 1825, oud 49 jaar, dochter van Wienink van Dasselaar (1744-1820), van beroep slager en van Johanna van de Rijp.
Catharina huwde (2) te Harderwijk op 1 november 1817 met Johannes MICHELSEN, geboren te Harderwijk, gedoopt aldaar op 6 maart 1768, van beroep tapper, overleden na 1825, zoon van Michel Everts en Henderina Jans.

LIDMATEN, Harderwijk, Nederduits Gereformeerd (Ned. Herv.), 1741-1814:
Jannetien van de Rijp, 1757, belijdenis, bij haar Moeder.
Jannetje van de Rijp, 1758, attestatie, vertrokken naar Amsterdam, aangenomen September 1757.
Jannetje van de Rijp, 1761, attestatie, gekomen van Amsterdam, bij haar Moeder.
Wijnik van Dasselaar, 1766, belijdenis, bij zijn ouders in de Hoogstraat.
Catharina Margaretha van Dasselaar, 1795, belijdenis.

BURGERBOEK, Harderwijk:
Arend de Wilde, afkomstig van Voorst, 9-5-1768.
[bron: www.streekarchivariaat.nl.]

EXTRACT DOOPREGISTER, Harderwijk, 30 oktober 1817 [huwelijksbijlage]:
In den jare 1768 den zesden der maand Maart is gedoopt Johannes, zoon van Michel Everts en Henderina Jans.
[bron: website Familysearch]

INDEX VOLKSTELLING 1795:
De Schoenmakers Straat.
Huis: Arend de Wilde.
Manspersoon (burger): Arend de Wilde.
Stemgerechtigde: Arend de Wilde.
nr. 414, blz. 38.
Schuur van A. de Wilde, blz. 38.
[bron: www.streekarchivariaat.nl.]

HUURCONTRACT, Harderwijk, 30 november 1796:
[2 kamers boven een stal van Arend de Wilde c.s. in de Schoenmakersstraat; het gemeentebestuur huurde deze kamers voor een van de vijf wijkvergaderingen waarin de stad was verdeeld]
[bron: website Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe]

BEGRAAFREGISTER, Harderwijk, 28 maart 1808:
Vrouw van Arend de Wilde.......07.10.
[bron: www.streekarchivariaat.nl.]

REGISTRE CIVIQUE (CENSUS), Harderwijk, 1811:
Nr. 208.......Wienink van Dasselaar.........boucher..........geb. 29 juli 1744.
Nr. 184.......Arend de Wilde.....................boucher..........geb. 22 februari 1740.
Nr. 337.......Harmanus de Wilde...............boucher..........geb. 15 maart 1770.

OVERLIJDENSAKTE, Harderwijk, 9 januari 1815, nr. 2:
In den jare 1815 den 9den januarij compareerden voor ons R.W.H. van Broekhuisen burgemeester te Harderwijk, officier van den civilen staat, Barend Ruitenberg, schilder, alhier, die ons in presentie van Rijer van Raalten, schoenmaker, oud 56 jaren, verklaarden dat Hermanus de Wilde op eergisteren ten zijnen huize No. 416 in den ouderdom van 43 jaren was overleden, nalatende ene weduwe met agt kinderen.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt welke de comparanten na voorlezing met ons geteekend hebben.
[Exacte weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Harderwijk, 1 november 1817, nr. 17:
Heden den eersten der maand November 1817, zijn voor ons Johannes Jacobus van Loenen, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Harderwijk, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis verschenen,
Johannes Michelsen, weduwenaar van Geertje Jans, oud 49 jaren, tapper, geboren alhier en woonachtig alhier, meerderjarige zoon van Michel Everts en wijlen Henderina Jans ter eenre, En
Catharina van Dasselaar, weduwe van Hermanus de Wilde, oud 41 jaren, zonder beroep, geboren alhier, meerderjarige dochter van Wienink van Dasselaar en wijlen Johanna van de Rijp, zijnde de vader hiervij tegenwoordig en zijne volle toestemming gevende, ter andere zijde;
dewelke in tegenwoordigheid van
Hendrik van Westendorp, bode,
Peter Bransveld, Bode,
Aart de Lange, onderschout en
Gijs Vervoorn, dienaar der justitie, alle woonachtig alhier van Competenten ouderdom, en door partijen als getuigen hiertoe mede gebragt.
Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Harderwijk, 1 november 1819, nr. 107:
Heden den Eersten der maand November 1819, des voormiddags om Tien uren, zijn voor ons, Johannes Jacobus van Loenen, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Harderwijk, Provincie Gelderland, verschenen Aart Vrijenberg, winkelier alhier, oud 29 jaren, Buurman van de Overledene en Jan Hendrik Mantel, oud 59 jaren, Commissaris der Regten, bekende alhier, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den 31sten der maand October des jaars 1819, des savonds ten Tien uren, in het huis No. 442 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 79 jaren is overleden Arend de Wilde, Slager, geboren te Voorst den 22 februarij 1740, weduwenaar van Anna Stulten, nalatende acht kins kinderen.
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend.
[Exacte weergave der oorspronkelijke akte]

OVERLIJDENSAKTE, Harderwijk, 3 maart 1825, nr. 25:
Op heden den Derden Maart des jaars 1825, des voordemiddags ten Elf uren, zijn voor Ons, Mr. Franciscus Henricus van Erckelens, Wethouder der Stad Harderwijk, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen:
Barend van Ruijtenberg, bekende van de overledene, oud 37 jaren, van beroep Schilder en Hendrik Lijndrager, bekenden van de overledene, oud 57 jaren, van beroep adjunct ijker, beiden wonende binnen deeze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op den Tweeden Maart dezes jaars, des avonds ten Zeven uren, Catharina van Dasselaar, van beroep kleintapster, huisvrouw van Johannes Michgelsen, woonachtig en geboren alhier 29sten Februari 1776, dochter van Winink van Dasselaar, in leven vleeschhouwer, en van Johanna van de Rijp, beiden alhier overleden - Nalatende haar man 4 zoons en 4 dochters, in den ouderdom van 49 jaren ten haren huize No. 442 in de Schoenmaker Straat binnen deze gemeente is overleden.
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons met beiden de Comparanten is geteekend.
[Exacte weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Johanna A. de Wilde,
  Geboren te Harderwijk op 15 oktober 1798, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 21 oktober 1898.
 2. Anna de Wilde,
  Geboren te Harderwijk op 22 juli 1800, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 3 augustus 1800, overleden te Haarlem op 24 november 1836, oud 36 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 6 mei 1829 met Albertus Matthijssen, geboren te Haarlem op 23 januari 1802, gedoopt op 3 februari, werkzaam bij de Hoofdinspectie van het middelbaar en lager onderwijs, overleden te Schoten onder Haarlem op 9 juni 1857, oud 55 jaar, zoon van Hendrik Matthijssen en Magdalena Wolters.
  Albertus huwde (2) te Haarlem op 18 april 1838 met Anna's jongere zuster Hermanna Catharina de Wilde, geboren te Harderwijk op 10 april 1811, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 18 april 1811, overleden te Haarlem op 24 oktober 1862, oud 51 jaar.
 3. Johanna Maria de Wilde,
  Geboren te Harderwijk op 4 september 1802, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 9 september 1802.
 4. Arend de Wilde,
  Geboren te Harderwijk op 5 mei 1804, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 13 mei 1804.
 5. Mechtel de Wilde,
  Geboren te Harderwijk op 10 juli 1805, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 18 juli 1805.
 6. Wiennink de Wilde,
  Geboren te Harderwijk op 31 juli 1806, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 31 juli 1806, van beroep broodbakker.
  Gehuwd te 's-Graveland op 16 september 1832 met Maria Wilhelmina van Diermen, geboren te Amsterdam 1811/12, dochter van Albert van Diermen, van beroep kantoorbediende, en van Maria Houvast.

  HUWELIJKSAKTE, 's-Graveland, 16 september 1832, nr. 3:
  Wiennink de Wilde, geboren te Harderwijk, oud 26 jaar, van beroep broodbakker, zoon van Hermanus de Wilde en Catharina Margaretha van Dasselaar, met Maria Wilhelmina van Diermen, geboren te Amsterdam, oud 20 jaar, dochter van Albert van Diermen, van beroep kantoorbediende, en van Maria Houvast.
  Namen van de grootouders van de bruidegom vermeld.
  [bron: GenLias]

 7. Hermanus C. de Wilde,
  Geboren op 3 november 1808 te Harderwijk, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 17 november 1808.
 8. Hermanna Catharina de Wilde,
  Geboren te Harderwijk op 10 april 1811, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar op 18 april 1811, overleden te Haarlem op 24 oktober 1862, oud 51 jaar.
  Gehuwd te Haarlem op 18 april 1838 met Albertus Matthijssen, geboren te Haarlem op 23 januari 1802, gedoopt op 3 februari, werkzaam bij de Hoofdinspectie van het middelbaar en lager onderwijs, overleden te Schoten onder Haarlem op 9 juni 1857, oud 55 jaar, weduwnaar van Anna de Wilde, zoon van Hendrik Matthijssen en Magdalena Wolters.
 9. Jan de Wilde,   zie nr. I.
  Geboren te Harderwijk op 8 augustus 1813, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar, woont in 1830 aan de Korte Kerkstraat nr. 217 te Harderwijk, protestants, van beroep kostschoolhouder, overleden te Haarlem op 4 januari 1867, oud 53 jaar.
  Gehuwd (1) te Bloemendaal op 18 mei 1847 met Jeannette de Lignij, geboren te Vlissingen op 14 december 1824, overleden te Haarlem op 31 mei 1860, oud 35 jaar, dochter van Pierre Antoine de Lignij, van beroep stads fransch en engelsch schoolonderwijzer en van Catharina Elizabetha Mahne [zie B].
  Gehuwd (2) te Haarlem op 1 augustus 1861 met Margaretha Mes, geboren te Haarlem in 1812/13, dochter van Johannes Mes en Johanna de Ruiter.
B.Pieter Anthonij (Pierre Antoine) DE LIGNIJ,
Zoon van Jean de Lignij en Maria Louisa Ravia, gedoopt te Roosendaal in de Ned. Hervormde kerk op 2 december 1792, van beroep stads fransch en engelsch schoolonderwijzer te Vlissingen, schoolhouder, stadskostschoolhouder, overleden te Vlissingen op 27 februari 1852, oud 59 jaar.
Gehuwd te Gent ca. 15 januari 1822 met Catharina Elizabetha MAHNE, geboren te Amersfoort in 1801/02, verhuisde in 1809 met haar ouders naar Zierikzee, overleden te Vlissingen op 17 februari 1837, oud 35 jaar, dochter van prof. Willem Leonard Mahne, met attestatie van Bremen naar Amersfoort (maart 1796), rector Latijnse school te Amersfoort (1798), idem te Zierikzee (1809-1817), hoogleraar in de letteren aan de pas opgerichte Hogeschool te Gent (1817-1830), hoogleraar te Leiden (1831-1846) en van Dina Anthonetta van Diermen.
[bron: onderstaande documenten en Kwartierstaat van Dinette Leune-Wijnen (2008)]

DOOPREGISTER, Roosendaal, Ned. Hervormde kerk, 2 december 1792:
Kind: Pieter Anthonij de Lignij.
Vader: Jean de Lignij.
Moeder: Maria Louisa Ravia.
[bron: website BHIC]

BEVOLKINGSREGISTER:
Pierre Antoine de Lignij.
Inwoner in 1811 Zierikzee.
Beroep: Secondant.
Leeftijd: 18 jaar.
Geboortejaar: ca. 1793.
Geboorteplaats: Roosendaal.
Woonachtig in deze gemeente sedert 1793.
Afkomstig van Roosendaal.
[bron: Archief Prefectuur, Bevolking Zeeuwse eilanden 1811, Zierikzee, inv. nr. 368]

LIDMATEN, Amersfoort, Ned. Hervormde kerk, maart 1796:
Mahne, Gulielmus Leonardus, kerkelijke gezindte Hervormd, met attestatie van Bremen.
In maart 1809 naar Zierikzee.
[bron: website Archieven.nl.]

VLISS. COURANT, advertentie in de middageditie, dinsdag 12 juni 1821:
P.A. de LIGNY, aangesteld zijnde als Stads, Fransch, Engelsch Schoolhouder te VLISSINGEN, maakt bij dezen bekend, dat hij als zoodanig in functie is getreden den 1sten dezer maand Junij. Hij beveelt zich aan alle Ouders en Voogden, welke hem het onderricht van hunne Kinderen of Kweekelingen in gemelde talen en andere vakken van het lager onderwijs zullen gelieven toe te vertrouwen, terwijl hij zich allezins beijveren zal, om zich dat vertrouwen waardig te maken.

HUWELIJKSADVERTENTIE:
Huwelijk.
P.A. de Ligny en C.J. Mahne.
Gent (B).
[bron: Zierikzeesche Courant, 15 januari 1822]

OVERLIJDENSADVERTENTIE:
Overleden.
Maria Louiza Ravia, 80 jaar, wed. van J. de Lignij.
26 februari 1832, Vlissingen.
[bron: Zierikzeesche Courant, 2 maart 1832]

AANWIJZENDE TAFELS, Vlissingen, ca. 1832:
Prekadastrale aanduiding: Lange Walstraat.
Eigenaar: P.A. de Ligny.
Woonplaats: Vlissingen.
Beroep: schoolhouder.
Soort eigendom: huis en erf.
Grootte (hectare): 0.0312 [= 312 vk. meter]
Klasse eigendom ongebouwd: 1.
Klasse eigendom: gebouwd: 9.
Bel. inkomen ongebouwd: 156.00.
Bel. inkomen gebouwd: 150.00.
Bijzonderheden: Genaamd de Nieuwe Stad.

OVERLIJDENSAKTE, Vlissingen, 18 februari 1837, nr. 39:
Catharina Ilsabetha Mahne, overleden op 17 februari 1837, oud 35 jaar, geboren te Amersfoort, echtgenote van Pierre Antoine de Ligny, oud 44 jaar, van beroep stads franse en engelse kostschoolhouder.
Getuigen: Jan Frans Ratel Schultz en Adriaan le Clerq.
[bron: GenLias]

VLISSINGSCHE COURANT, donderdag 1 februari 1838:
Concerten van D.J. Becker , P.A. de Ligny en anderen, ten bate van weldadigheidsdoeleinden, in verband met de thans heerschende felle koude.

OVERLIJDENSAKTE, Vlissingen, 28 februari 1852, nr. 43:
Pierre Antoine de Lignij, overleden te Vlissingen op 27 februari 1852, oud 59 jaar, van beroep particulier, geboren te Roozendaal, weduwnaar van Catharina Isabetha Mahne.
Getuigen: Adrianus Geerhardus de Munck, schoonzoon en Willem de Kruyff.
[bron: GenLias]

KINDEREN:
 1. Louise Marie de Lignij,
  Geboren te Vlissingen op 23 oktober 1822.
  Gehuwd te Vlissingen op 1 oktober 1845 met Eugenius Willem Luteijn Faro, geboren te Groede in 1816/17, van beroep winkelier, zoon van Johannes Egbers Faro en Maria Theresia Cuiper.

  GEBOORTEAKTE, Vlissingen, 23 oktober 1822, nr. 249:
  Louise Marie de Ligny, geboren te Vlissingen, wijk I op 23 oktober 1822, dochter van Pierre Antoine de Ligny, oud 29 jaar, van beroep fransch & engelsch onderwijzer, en van Catharina Isabella Mahne, oud 21 jaar.
  [bron: ISIS, Zeeland]

  HUWELIJKSAKTE, Vlissingen, 1 oktober 1845, nr. 72:
  Eugenius Willem Luteijn Faro, geboren te Groede, oud 28 jaar, van beroep winkelier, zoon van Johannes Egbers Faro en Maria Theresia Cuiper, met Louise Marie de Lignij, geboren te Vlissingen, oud 22 jaar, van beroep particuliere, dochter van Pierre Antoine de Lignij, van beroep Fransch/Engelsch onderwijzer en Catharina Elisabetha Mahne.
  [bron: GenLias]

 2. Dina Antoinetta de Lignij,
  Geboren te Vlissingen op 7 december 1823, overleden te Zierikzee op 13 maart 1887, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Zierikzee op 25 januari 1867 met Jacob de Bruijne, geboren te Dirksland op 7 april 1811, van beroep koopman, zoon van Jan de Bruijne en Dina Brooshoofd. Jacob was eerder gehuwd met Cornelia Mus, overleden voor 1867.

  GEBOORTEAKTE, Vlissingen, 8 december 1823, nr. 291:
  Dina Antoinetta de Lignij, geboren te Vlissingen, wijk I, nr. 291 op 7 december 1823, dochter van Pierre Antoine de Lignij, oud 21 jaar, van beroep schoolonderwijzer, en van Catharina Elizabetha Mahne, oud 21 jaar.
  [bron: ISIS, Zeeland]

  HUWELIJKSAKTE, Zierikzee, 25 januari 1867, nr. 4:
  Jacob de Bruijne, geboren op 7 april 1811 te Dirksland, van beroep koopman, zoon van Jan de Bruijne en Dina Brooshoofd, weduwnaar van Cornelia Mus, met Dina Antoinetta de Lignij, geboren op 7 december 1823 te Vlissingen, dochter van Pierre Antoine de Lignij en Catharina Elizabetha Mahne.
  [bron: GenLias]

  OVERLIJDENSAKTE, Zierikzee, 1887, nr. 27:
  Dina Antoinetta de Lignij, overleden te Zierikzee op 13 maart 1867, oud 63 jaar, geboren te Vlissingen, van beroep particuliere, gehuwd met Jacob de Bruijne, van beroep koopman, dochter van Pierre Antoine de Lignij en Catharina Elisabeth Mahne.
  [bron: ISIS, Zeeland]
 3. Jeannette de Lignij,   zie nr. I.
  Geboren te Vlissingen op 14 december 1824, overleden te Haarlem op 31 mei 1860, oud 35 jaar.
  Gehuwd te Bloemendaal op 18 mei 1847 met Jan de Wilde, geboren te Harderwijk op 8 augustus 1813, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar, woont in 1830 aan de Korte Kerkstraat nr. 217 te Harderwijk, protestants, van beroep kostschoolhouder, overleden te Haarlem op 4 januari 1867, oud 53 jaar, zoon van Hermanus de Wilde en Catrina Margrieta van Dasselaar.
  Jan de Wilde huwde (2) te Haarlem op 1 augustus 1861 met Margaretha Mes, geboren te Haarlem in 1812/13, dochter van Johannes Mes en Johanna de Ruiter.
 4. Wilhelmina Leonora de Ligny,
  Geboren te Vlissingen op 9 januari 1826.

  GEBOORTEAKTE, Vlissingen, 9 januari 1826, nr. 7:
  Wilhelmina Leonora de Ligny, geboren te Vlissingen, wijk I, nr. 162 op 9 januari 1826, dochter van Pierre Antoine de Ligny, oud 33 jaar, van beroep fransch & engelsch schoolonderwijzer en van Catharina Elizabetha Mahne, oud 24 jaar.
  [bron: ISIS, Zeeland]

 5. Maximiliaan de Lignij,
  Geboren te Vlissingen op 29 maart 1828, van beroep lichtmatroos ter koopvaardij.
  Gehuwd voor 1857 met Maria Johanna Mahne.

  GEBOORTEAKTE, Vlissingen, 29 maart 1828, nr. 89:
  Maximiliaan de Ligny, geboren te Vlissingen, wijk I, nr. 162 op 29 maart 1828, zoon van Pierre Anthonie de Ligny, oud 35 jaar, van beroep schoolonderwijzer en van Catharina Elizabetha Mahne, oud 26 jaar.
  [bron: ISIS, Zeeland]

  NATIONALE MILITIE, Vlissingen, 1847:
  Maximiliaan de Lignij, geboren op 29 maart 1828 te Vlissingen, op reis naar Oost-Indie als ligtmatroos ter koopvaardij.
  Lengte 1 el, 6 palm, 5 streek, 4 duim.
  Aangezicht: ovaal.
  Voorhoofd: ond.
  Ogen: blaauw.
  Neus: ordinair.
  Mond: ordinair.
  Kind: rond.
  Haar: blond.
  Wenkbrauwen: blond.
  Door deszelfs vader aangegeven.
  Naam vader: Pierre Anthoine de Lignij.
  Beroep vader: stads fransch en engelsch schoolonderwijzer.
  Woonplaats: Vlissingen.
  Naam Moeder: Catharina Elizabetha Mahne.
  Woonplaats: Vlissingen.

  KINDEREN:
  1. Catharina Elisabeth de Lignij.
   Geboren te Dordrecht ca. 26 januari 1857, aan boord ss Wyberton in Indie op 20 november 1878, overleden te Velp op 1 september 1937, oud 80 jaar.
   Gehuwd bij volmacht te Dordrecht op 6 september 1878 met David Hendrik Willem Ravia de Lignij, geboren te Banjoewangie, Ned. O-Indie in 1840/41, overleden voor 1937, zoon van Jean Ravia de Lignij en Anna Eleonora Bastijn.
   [bron: Genlias]

   ADVERTENTIE:
   Mevrouw C.E. Ravia de Lignij.
   20 november 1878 (Indie, ss Wyberton)
   [bron: Dordrechtsche Courant, 21 november 1878]
  2. Dina Johanna de Ligny,
   Geboren te Dordrecht ca. 7 april 1860, overleden te Dordrecht voor 27 juli 1861.
  3. Dina Johanna de Ligny,
   Geboren te Dordrecht ca. 27 juli 1864, overleden te Dordrecht op 1 september 1864, oud 3 jaar.

   OVERLIJDENSADVERTENTIE:
   Overleden:
   Dina Johanna de Ligny, 3 jaar.
   01-09-1864, Dordrecht.
   Mahne.
   [bron: Dordrechtsche Courant, 6 september 1864]
 6. Charlotte Jaqueline de Lignij,
  Geboren te Vlissingen op 7 september 1829, overleden te Middelburg op 14 maart 1885, oud 55 jaar.
  Gehuwd te Vlissingen op 6 augustus 1851 met Adriaan Geerhardus de Munck, geboren te Middelburg op 24 december 1826, van beroep varensgezel, overleden te Middelburg op 4 januari 1896, oud 69 jaar, zoon van Johannes Jacobus de Munck, van beroep dagloner en Pieternella Cornelia Bliek.

  GEBOORTEAKTE, Middelburg, 26 december 1826, nr. 486:
  Adriaan Geerhardus de Munck, geboren te Middelburg, wijk I, nr. 191 op 24 december 1826, zoon van Johannes Jacobus de Munck, oud 44 jaar, van beroep daglooner en van Pieternella Cornelia Bliek.
  [bron: ISIS, Zeeland]

  GEBOORTEAKTE, Vlissingen, 7 september 1829, nr. 180:
  Charlotte Jaqueline de Ligny, geboren te Vlissingen, wijk nr. 162 op 7 september 1829, dochter van Pierre Antoine de Ligny, oud 37 jaar, van beroep engelsch en fransch stadsschoolonderwijzer, en van Catharina Elizabetha Mahne, oud 28 jaar.
  [bron: ISIS, Zeeland]

  HUWELIJKSAKTE, Vlissingen, 6 augustus 1851, nr. 50:
  Adriaan Geerhardus de Munck, geboren te Middelburg, oud 24 jaar, van beroep varendsgezel, zoon van Johannes Jacobus de Munck en Pieternella Cornelia Bliek, met Charlotte Jaqueline de Lignij, geboren te Vlissingen, oud 21 jaar, zonder beroep, dochter van Pierre Antoine de Lignij, van beroep huis onderwijzer en van Catharina Isabella Mahne.
  [bron: ISIS, Zeeland]

  OVERLIJDENSAKTE, Middelburg, 1885, nr. 73:
  Charlotte Jaqueline de Lignij, overleden te Middelburg op 14 maart 1885, oud 55 jaar, geboren te Vlissingen, zonder beroep, gehuwd met Adriaan Geerhardus de Munck, van beroep werkman, dochter van Pierre Antoine de Lignij en Catharina Elizabeth Mahne.
  [bron: ISIS, Zeeland]

  OVERLIJDENSAKTE, Middelburg, 1896, nr. 9:
  Adriaan Geerhardus de Munck, overleden te Middelburg op 4 januari 1896, oud 69 jaar, zonder beroep, geboren te Middelburg, weduwnaar van Charlotte Jaqueline de Lignij, zoon van Johannes Jacobus de Munck en Pieternella Cornelia Bliek.
  [bron: ISIS, Zeeland]
 7. Clara Louiza Maria de Lignij,
  Geboren te Vlissingen op 1 december 1831, woont ondermeer te Dordrecht, overleden te Delfshaven op 13 december 1921, oud 90 jaar.
  Gehuwd voor 1872 met Johannes van Heusden, geboren te Nuenen op 20 januari 1838, overleden te Rotterdam op 7 mei 1893, oud 55 jaar, zoon van Kornelis van Heusden en Arnolda Dingena Michaels.
  Johannes was eerder gehuwd te Rotterdam op 8 april 1868 met Dina van den Bosch, geboren te Ambt Almelo in 1830/31, dochter van Gerrit van den Bosch en Katrina Arendsen.

  GEBOORTEAKTE, Vlissingen, 2 december 1831, nr. 249:
  Clara Louiza Maria de Ligny, geboren te Vlissingen, wijk I, nr. 162 op 1 december 1831, dochter van Pierre Antoine de Ligny, oud 39 jaar, van beroep stadskostschoolhouder en van Catharina Ilsabetha Mahne, oud 30 jaar.
  [bron: ISIS, Zeeland]


  Clara Louise Maria de Lignij.
  [foto: email Roelf Smit, Dordrecht, 2007]

 8. Henriette Elise de Ligny,
  Geboren te Vlissingen op 23 december 1832, overleden aldaar op 3 maart 1835, oud ruim 2 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Vlissingen, 24 december 1832, nr. 292:
  Henriette Elise de Lignij, geboren te Vlissingen, wijk I, nr 162 op 23 december 1832, dochter van Pierre Antoine de Lignij, oud 40 jaar, van beroep stads fransch & engelsch schoolonderwijzer, en van Catharina Elisabetha Mahne, oud 31 jaar.
  [bron: ISIS, Zeeland]

  OVERLIJDENSAKTE, Vlissingen, 3 maart 1835, nr. 52:
  Henriette Elise de Ligny, overleden op 3 maart 1835, oud ruim 2 jaren, dochter van Pierre Antoine de Ligny en Catharina Elizabeth Mahne.
  Getuigen Cornelis de Wolff en Pieter hendrik Ypelaar.
  [bron: ISIS, Zeeland]
 9. Marie Seaphine de Lignij,
  Geboren te Vlissingen op 1 februari 1835.

  GEBOORTEAKTE, Vlissingen, 2 februari 1835, nr. 38:
  Marie Seaphine de Lignij, geboren te Vlissingen, wijk I, nr. 162 op 1 februari 1835, dochter van Pierre Anthoine de Lignij, oud 42 jaar, van beroep Fransch schoolonderwijzer en van Catharina Ilisabetha Mahne, oud 33 jaar.
  [bron: ISIS, Zeeland]
 
Eerste Generatie
I. Jan DE WILDE,
Zoon van Hermanus de Wilde en Catrina Margrieta van Dasselaar [zie A], geboren te Harderwijk op 8 augustus 1813, gedoopt in de Ned. Hervormde kerk aldaar, woont in 1830 aan de Korte Kerkstraat nr. 217 te Harderwijk, protestants, van beroep kostschoolhouder, overleden te Haarlem op 4 januari 1867, oud 53 jaar.
Gehuwd (1) te Bloemendaal op 18 mei 1847 met Jeannette DE LIGNIJ, geboren te Vlissingen op 14 december 1824, overleden te Haarlem op 31 mei 1860, oud 35 jaar, dochter van Pierre Antoine de Lignij, van beroep stads fransch en engelsch schoolonderwijzer en van Catharina Elizabetha Mahne [zie B].
Gehuwd (2) te Haarlem op 1 augustus 1861 met Margaretha MES, geboren te Haarlem in 1812/13, dochter van Johannes Mes en Johanna de Ruiter.

GEBOORTEAKTE, Harderwijk, 9 augustus 1813, folio 20:
In den Jare 1813 den 9de augustus Compareerden voor ons J.W.V.O. Fisscher, Maire van Harderwijck, officier van den civile Staat Hermanus de Wilde, slagter, wonende alhier, die aan ons vertoond heeft een kind van het manlijk geslacht hetwelk uit hem en
Catharina Margrieta van Dasselaar op den agsten dezer geboren was en hetwelk hij de naam van Jan zal ontvangen.
Zijnde deze verklaring en voorstelling geschied in presentie van Brand Petersen, daghuurder, oud 23 Jaren en Peter Volten, bakker, oud 29, hier wonende en niet vermaagschapt, die na voorlezing deze nevens os hebben getekend.
Brand Petersen kan niet schrijven.
[Exacte weergave der oorspronkelijke akte]

GEBOORTEAKTE, Vlissingen, 14 december 1824, nr. 336:
Heden den 14den van de maand December des Jaars 1824, des middags ten 12 uren, compareerde voor mij Burgemeester, Beambten tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen, District Middelburg, Provincie Zeeland,
Pierre Antoine de Ligny, oud 32 Jaren, van Beroep Fransch en Engelsch Stads Schoolonderwijzer, wonende te Vlissingen, dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de vrouwelijke Sekse, geboren den 14den van de maand December des jaars 1824 te Vlissingen ten een uren, in den morgen, Wijk J Nummer 178, uit hem declarant en Catharina Elizabetha Mahne, oud 23 Jaren, zijn Echtgenote en waaraan hij verklaart te geven den naam van Jeannette;
welke aangifte is gedaan ten bijwezen van Adriaan le Clercq, oud 34 Jaren, van Beroep Particulier, wonende te Vlissingen, en van Johan Rupenhause, oud 42 Jaren, van Beroep Stadsbode, wonende te Vlissingen, Getuigen hier toe verzocht.
En is deze Akte van geboorte na gedane voorlezing, door mij, benevens de Declarant en Getuigen, geteekend.
[Exacte weergave der oorspronkelijke akte]

CENSUS, Harderwijk, 1830:
Jan de Wilde, Korte Kerkstraat 217, oud 16 jaar, geboren te Harderwijk, ongehuwd, protestants.

HUWELIJKSAKTE, Bloemendaal, 18 mei 1847, nr. 9:
Heden den 18den Mei 1847, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Jan de Wilde, van beroep kostschoolhouder, oud 33 jaren, geboren te Harderwijk en wonende in deze gemeente, meerderjarige en wettige zoon van Hermanus de Wilde en Catrina Margrieta van Dasselaar, beiden overleden, ter eenre, En
Jeannette de Lignij, zonder beroep, oud 22 jaren, geboren te Vlissingen en aldaar woonachtig, minderjarige wettige dochter van Pierre Antoine de Lignij, Stadsonderwijzer in de Fransche en Engelsche talen en Catharina Elizabetha, abusif ook geschreven Ilsabetha Mahne.
Getuigen:
Albertus Matthijssen, Commies ter Stedelijke Secretarie, oud 25 jaren, behuwdbroeder en,
Engelbertus Adolf Kruseman, ......kmeester, oud 25 jaren, bekende van den eersten contractant, beiden te Haarlem woonachtig, En
Elisa Hendrik Mahne, Medicine doctor, oud 44 jaren, oom, en
Pieter Antonie de Lignij, onderwijzer, oud 25 jaren, neef van de tweede contractante, beiden te Amsterdam woonachtig.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de contractanten en getuigen is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 2 juni 1860, fol. 84:
Op heden den tweeden Junij 1860, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
Izaak du Pon, oud 56 jaren, van beroep aanspreker en Johannes Adrianus Paauw, oud 46 jaren, van beroep aanspreker, wonende beide alhier, bekenden van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 31sten Mei laatstleden des namiddags ten 3 ure, in het huis staande in de Koningstraat Wijk 4, No. 1076, is overleden: Jeannette de Lignij in den ouderdom van 35 jaren, geboren te Vlissingen, van beroep zonder, gewoond hebbende alhier, echtgenoote van Jan de Wilde, dochter van Pierre Antoine de Lignij en van Catharina Elsibeta Mahne, beide overleden, in dertijd echtelieden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
[Exacte weergave der oorspronkelijke akte]

HUWELIJKSAKTE, Haarlem, 1 augustus 1861, nr. 139:
Op heden den 1sten Augustus 1861 zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen, ten einde een Huwelijk aantegaan:
Jan de Wilde, oud 47 Jaren, geboren te Beverwijk [doorgehaald en vervangen door Harderwijk], Kostschoolhouder, wonende alhier, Weduwenaar van Jeannette de Lignij, meerderjarige Zoon van Hermanus de Wilde en Catrina Margrieta van Dasselaar, beide overleden, in der tijd Echtelieden, en
Margaretha Mes, oud 47 Jaren, geboren alhier, Zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Mes en Johanna de Ruiter, beide overleden, in der tijd Echtelieden.
Getuigen:
Hermanus Hendrikus Matthijssen, oud 31 Jaren, Kantoorbediende, Neef.
Andries Waalewijn, oud 72 Jaren, Commissionair in Effecten, bekende van den eersten Comparant.
Abraham de Vries, oud 47 Jaren, Koek en Banketbakker,
Rudolf IJsbrant Hoeksema, oud 48 Jaren, Tabakshandelaar, behuwd Broeders van de tweede Comparante, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.
[bron: website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 8 januari 1867, fol. 4:
Op heden den achtsten Januarij 1867, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
Abraham Sernι, oud 60 jaren, van beroeop aanspreker en Pieter Kruijer, oud 46 jaren, van beroep aanspreker, wonende beide alhier, bekenden van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den vierden dezer des namiddags ten Elf ure, in het huis staande in de Koningstraat Wijk 4, No. 1076, is overleden: Jan de Wilde, in den ouderdom van 53 jaren, geboren te Harderwijk, van beroep kostschoolhouder, gewoond hebbende alhier, echtgenoot van Margaretha Mes, vroeger gehuwd geweest met Jeannette de Lignij, zoon van Hermanus de Wilde en van Catrina Margrieta van Dasselaar, beide overleden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
[Exacte weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Hermanus Pierre Antoine de Wilde,  zie nr. II.
  Geboren te Overveen (Bloemendaal) op 12 december 1848.
  Gehuwd met Emma Margaretha Meijer.
 2. Jan de Wilde,
  Geboren te Overveen (Bloemendaal) op 28 maart 1851, overleden te Haarlem op 17 februari 1862, oud 10 jaar.

  GEBOORTEAKTE, Bloemendaal, 1851, nr. 6:
  Jan de Wilde, geboren te Overveen op 28 maart 1851, zoon van Jan de Wilde en Jeannette Delignij.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]
 3. Maximiliaan de Wilde,
  Geboren aan den Straatweg te Bloemendaal op 27 juli 1854.

  GEBOORTEAKTE, Bloemendaal, 1854, nr. 10:
  Maximiliaan de Wilde, geboren aan den Straatweg te Bloemendaal op 27 juli 1854, zoon van Jan de Wilde en Jeanette de Lignij.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]
 4. Hendrik Elize de Wilde,
  Geboren te Overveen (Bloemendaal) op 14 september 1856.

  GEBOORTEAKTE, Bloemendaal, 1856, nr. 13:
  Hendrik Eliza de Wilde, geboren te Overveen op 14 september 1856, zoon van Jan de Wilde en Jeannette Delignij.
  [bron: Digitale Stamboom Kennemerland]
Tweede Generatie
II. Hermanus Pierre Antoine DE WILDE,vanaf 1906 Hermanus Pierre Antoine DE WILDE DE LIGNIJ,
Zoon van Jan de Wilde en Jeannette de Lignij [nr. I], geboren te Bloemendaal op 12 december 1848, rooimeester te Japara en Koedoes (1885), landmeester en rooimeester te Japara (1886), adjunct brandspuitmeester te Japara (1886), landmeter te Banjoemas, Tjilatjap, Poerwokerto, Poerbolinggo en Bandjarnegara (1888), waarnemend rooimeester te Semarang (1893), gezworen landmeter en boormeester te Semarang (1900), verkreeg in 1906 vergunning zich en zijn kinderen DE WILDE DE LIGNY te noemen, overleden te Semarang op 19 februari 1914, oud 65 jaar.
Gehuwd voor 1878 met Emma Margaretha MEIJER, overleden te Semarang op 25 december 1912, oud ca. 60 jaar.

GEBOORTEAKTE, Bloemendaal, 1848, nr. 18:
Hermanus Pierre Antoine de Wilde, geboren te Overveen op 12 december 1848, zoon van Jan de Wilde en Jeannette de Lignij.
[bron: Digitale Stamboom Kennemerland]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Semarang.
Wilde, H.P.A. de.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1883, 1896-1897, 1900-1902].

GEWESTELIJK BESTUUR SEMARANG-JAPARA.
Personeel in de binnenlanden.
Afdeeling Japara.
Rooimeester in de afdeelingen Japara en Koedoes. – H.P.A. de Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1886, blz. 164].

ROOIMEESTER.
Ambtenaar belast met het vaststellen van rooilijnen van kavels grond,
[bron: Van Dale]

GEWESTELIJK BESTUUR SEMARANG-JAPARA.
Personeel in de binnenlanden.
Japara.
Landmeter en rooimeester in de residentie Japara. – H.P.A. De Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1887-1888].

GEWESTELIJK BESTUUR SEMARANG-JAPARA.
Personeel in de binnenlanden.
Japara.
Adjunct-Algemeen brandspuitmeester – H.P.A. De Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1887-1888].

GEWESTELIJK BESTUUR BANJOEMAS.
Personeel ter hoofdplaats.
Landmeter – H.P.A. De Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1889-1890].

GEWESTELIJK BESTUUR BANJOEMAS.
Personeel in de binnenlanden.
Afdeeling Tjilatjap.
Landmeter – H.P.A. De Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1889-1890].

GEWESTELIJK BESTUUR BANJOEMAS-BAGELEN.
Afdeeling Poerwokerto.
Landmeter – H.P.A. De Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1889-1890].

GEWESTELIJK BESTUUR BANJOEMAS-BAGELEN.
Afdeeling Poerbolinggo.
Landmeter – H.P.A. De Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1889-1890].

GEWESTELIJK BESTUUR BANJOEMAS-BAGELEN.
Afdeeling Bandjarnegara.
Landmeter – H.P.A. De Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1889-1890].

GEWESTELIJK BESTUUR BANJOEMAS.
Personeel ter hoofdplaats.
F.D. Rooimeester – H.P.A. De Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1891-1892].

GEWESTELIJK BESTUUR SEMARANG.
Wd. Rooimeester der stad en voorsteden van Semarang – H.P.A. De Wilde, 2 Febr. 1893.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1894-1907].

COMMISSIE VOOR HET BEHEER DER BEGRAAFPLAATSEN VOOR LIJKEN VAN EUROPEANEN EN MET DEZEN GELIJKGESTELDEN.
Afdeeling Semarang.
Leden. o.a. H.P.A. de Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1894-1907].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Wilde, H.P.A. de – Gezworen Landmeter en Boormeester – Semarang. Pelloranlor.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1901].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Wilde, H.P.A. de – Gezworen Landm. en Boorm. – Semarang. Pelloran-lor (E.M. Meijer).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1903].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Wilde, H.P.A. de – Rooimr. – Semarang. Pelloran-lor (E.M. Meijer).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1904].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Wilde de Ligny, H.P.A. de – Rooimr. – Semarang. Pelloran (E.M. Meijer).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1905-1909].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Wilde de Ligny, H.P.A. de – Boormr. – Sem., Peloran (E.M. Meijer).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1910-1912].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Wilde de Ligny, H.P.A. de – Boormr. – Sem., Peloran.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1910-1913].

OFFICIELE NAAMSWIJZIGING:
Bij G.B. van 25 Augustus 1906 nrs. 31 en 34 verkreeg Hermanus Pierre Antoine de Wilde en zijn na te noemen kinderen vergunning zich te noemen en te schrijven De Wilde de Ligny (Ned. Staatscourant, 1905, nr. 120).
Adressant is geboren te Bloemendaal 12 December 1848, zoon van wijlen Jan en Jeannette de Ligny.
Zijne kinderen zijn:
 1. Johanna Christina, geb. Semarang 20 November 1877, gehuwd met Johan Frederick Vonck.
 2. Adele Josephine Marie, geb. a.v. 23 Augustus 1879, gehuwd met Jan van Duyn.
 3. Margaretha Emma, geb. a.v. 10 Februari 1882.
 4. Jan Mattheus Henri Louis, geb. a.v. 18 Juni 1883.
 5. Maria Charlotte Theodora, geb. a.v. 3 December 1884.
 6. Maximiliaan Pierre Antoine, geb. Pati (Japara) 21 Juni 1886.
 7. Eduard Walter, geb. Probolinggo 26 Juni 1891.
[bron: Ned. Leeuw, 1912, blz. 433]

AANGIFTEN VAN OVERLIJDEN.
Semarang, 25 december 1912.
Emma Margaretha Meijer.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1914, blz. 139]

AANGIFTEN VAN OVERLIJDEN.
Semarang, 19 februari 1914.
Hermanus Pierre Antoine de Wilde de Ligny.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1915, blz. 253]

KINDEREN:
 1. Johanna Christina de Wilde de Ligny zie nr. III-a
  Geboren te Semarang op 20 november 1877, overleden na februari 1944, mogelijk te 's-Gravenhage.
  Gehuwd te Semarang op 20 oktober 1900 met Johan Frederik Vonck, geboren te Streefkerk op 1 oktober 1872, van beroep machinist (1902) en administrateur (1911) van de suikerfabriek Wonolangan te Probolinggo, directeur van het Centr. Auto-Bedrijf N.V., overleden te ’s-Gravenhage op 5 januari 1944, oud 71 jaar, begraven op 8 januari op de begraafplaats Oud Eik en Duinen, zoon van Nicolaas Jan Vonck, overleden voor 1895 en Johanna Fredrika Coomans de Ruiter, overleden na 1895.
  Johanna en Johan hebben nageslacht.


  Overlijdens Advertentie
  in Het Vaderland,
  6 jan. 1944.

 2. Adele Josephine Marie de Wilde de Ligny, zie nr. III-b
  Geboren te Semarang op 23 augustus 1879, overleden na 5 maart 1938, mogelijk in Den Haag.
  Gehuwd met Jan van Duyn, geboren 1877/78, van beroep hoofdambtenaar in Oost-Indie, Officier in de Orde van Oranje Nassau, overleden op 24 april 1936 te Utrecht, oud 58 jaar, begraven op 28 april op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen, zoon van Johannes Cornelis van Duyn.
 3. Margaretha Emma de Wilde de Ligny,
  Geboren op 10 februari 1882 in Semarang, van beroep commies der 3e kl. bij de Post- en Telegraafdienst te Kediri (1909-1911) en te Semarang (1911-1913).
  Gehuwd te Semarang op 29 november 1911 met August ten Have.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Semarang, 10 Februarij 1882.
  Margaretha Emma de Wilde.
  [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1883, blz. 262].

  VOLTROKKEN HUWELIJKEN.
  Semarang, 29 november 1913.
  August ten Have met Margaretha Emma de Wilde de Ligny.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1915, blz. 147].

  NIEUW ADRESBOEK.
  Wilde de Ligny, Mej. M.E. – Com. 3e kl. P.T.d. - Kediri.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1910].

  NIEUW ADRESBOEK.
  Wilde de Ligny, Mej. M.E. – Com. 3e kl. P.T.d. - Semarang.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1912-1913].

  PERSONALIA:
  Ontslagen:
  Op verzoek met ingang van 3 November 1913, eervol uit 's lands dienst, de commies der 3e klasse bij den post- en telegraafdienst, mejuffrouw M.E. de Wilde de Ligny.
  [Bron: NRC, 25 nov. 1913]
 4. Jan Mattheus Henri Louis de Wilde de Ligny, zie nr. III-c
  Geboren op 18 juni 1883 in Semarang, bestuursambtenaar in N.O.I, overleden op 13 november 1950 in Den Haag, oud 67 jaar.
  Gehuwd op 21 mei 1909 in Batavia, N.O.I. met Emilia (Mila) Leoni Ernestina van Bloemen Waanders, geboren op 25 januari 1889 in Amoentai, N.O.I., overleden op 14 april 1972 in Den Haag, oud 83 jaar.
 5. Maria Charlotte Theodora de Wilde de Ligny,
  Geboren te Semarang op 3 december 1884, woont in 1910 te Semarang, Peloran.
  Gehuwd voor 1912 met J.F. Couvee, van beroep machinist suikerfabriek Modjo te Sragen (1911), suikerfabriek Sragi te Pekalongan (1913).

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Semarang, 3 December 1884.
  Maria Charlotta Theodora de Wilde.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1886, blz. 267].

  NIEUW ADRESBOEK.
  Wilde de Ligny, M.Ch.Th. - ............. – Sem., Peloran.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1910-1915].

  NIEUW ADRESBOEK.
  Couvee, J.F. – Mach. Sf. Modjo – Sragen (... de Wilde de Ligny).
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1912].

  NIEUW ADRESBOEK.
  Couvee, J.F. – ............................. (... de Wilde de Ligny).
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1913].

  NIEUW ADRESBOEK.
  Couvee, J.F. – Mach. Sf. Sragi – Pekalongan (Th. de Wilde de Ligny).
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1914-1915].

 6. Maximiliaan Pierre Antoine de Wilde de Ligny, zie nr. III-d
  Geboren op 21 juni 1886 te Pati (Japara), van beroep commies 2e kl. N.I.S. te Semarang (1907), adjunct administrateur pandhuis te Probolinggo (1911), beheerder der 1e kl. van het landspandhuis te Loemadjang (1925), Babad (Soerabaja), naderhand te Medan (1927), Gedangan (Soerabaja), Djebmer (1932), op 29 januari 1934 met pensioen, overleden te Malang in oktober 1938, oud 52 jaar.
  Gehuwd (1) met Johanna Maria Carolina Morren.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) bij volmacht op 2 november 1929 te 's-Gravenhage met Wilhelmina Paulina Cannegieter, geboren in 1900 te Perbaoengan bij Loeboek Pakam (30 km. t. O. van Medan), Sumatra, wonende in 1928 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Everhardus Peter Cannegieter, overleden voor 1928 en van Helena van Sliedrecht, zonder beroep, wonende in 1926 te Medan op Sumatra.

 7. Willem Hermanus de Wilde,
  Geboren te Banjoemas op 25 juli 1889, overleden aldaar op 16 oktober 1889, oud 3 maanden.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Banjoemas, 25 Juli 1889.
  Willem Hermanus de Wilde.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1891, blz. 330].

  AANGIFTEN VAN OVERLIJDEN.
  Banjoemas, 16 Oct. 1889.
  Willem Hermanus de Wilde, k.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1891, blz. 398].

 8. ir. Eduard Walter de Wilde de Ligny, zie nr. III-e
  Geboren te Probolinggo op 26 juni 1891, werktuigbouwkundig ingenieur bij de artillerie inrichtingen.
  Gehuwd met Elisabeth Antonia Maria Ostermann.
MOGELIJK VERWANTE INDISCHE FAMILIE DE LIGNY
 1. Johannes Jacobus de Ligny,
  Woont in 1849 te Djokjakarta.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Djokjakarta.
  Ligny, Johannes Jacobus de.
  [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1850, blz. 338].
 2. Elisabeth Petronella de Ligny,
  Geboren ca. 1865, vermeld als penningmeesteres schoolbestuur te Batavia (1912).
  Gehuwd te Soerabaja op 2 juni 1891 met mr. Jacob van Davelaar, lid Raad van Justitie te Batavia (1903), president Raad van Justitie te Soerabaja (1904), Raadsheer H.G. Hof, wonende te Weltevreden (1908), lid in den Raad van Indie (1914).

  VOLTROKKEN HUWELIJKEN.
  Soerabaja, 2 Juni 1891.
  Meester Jacob van Davelaar met Elisabeth Petronella de Ligny.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1892, blz. 282].

  NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
  Davelaar, Mr. J. van – Lid Raad v. Justitie – Batavia, Molenvliet O. 15-44 (E.P. de Ligny).
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1904].

  NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
  Davelaar, Mr. J. van – President Raad v. Justitie – Soerabaja (E.P. de Ligny).
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1905-1908].

  NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
  Davelaar, Mr. J. van – Raadsheer H.G. Hof – Wl. (E.P. de Ligny).
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1909-1913].

  NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
  Davelaar, Mr. J. van – Raadsheer H.G. Hof – (v.) (E.P. de Ligny).
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1912].

  NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
  Davelaar, Mr. J. van – Lid in den Raad v. Indie – Wl., Gg. Scott 19 (E.P. de Ligny).
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1915].

  BESTUUR INDUSTRIESCHOOL VOOR MEISJES VAN DE VEREENIGING “INSULINDE” TE BATAVIA.
  Penningmeesteres – Mevr. E.P. van Davelaar-de Ligny.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1913-1915].

 3. J. de Ligny,
  Vermeld als gepensioneerd wachtmeester wonende te Weltevreden (1916).


[Laatst gewijzigd op 1 mei 2018]
VOLGENDE GENERATIE HOME
SITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com